รายนามคณะกรรมการปฏิบัติงาน
(คำสั่ง รพ.รร.๖ (เฉพาะ) ที่ ๙๐๘ / ๒๕๕๓  สั่ง ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
และ  คำสั่ง รพ.รร.๖ (เฉพาะ) ที่ ๓๐๓ / ๒๕๕๕  สั่ง ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕
 วาระ ๒ ปี : ตุลาคม ๒๕๕๓ - กันยายน ๒๕๕๕ )

๑. พล.ท.หญิง สุรีย์พร      คุณาไทย                               
       ที่ปรึกษา
๒. พล.ท.นพดล               เพ็ญกิตติ                              
       ที่ปรึกษา
๓. พล.อ.ประสาท              เหล่าถาวร                                            
       ที่ปรึกษา
๔. พล.ต.ชุมพล                 เปี่ยมสมบูรณ์                                      
       ประธานกรรมการ
๕. พล.ต.ไตรโรจน์            ครุธเวโช                                              
       รองประธานกรรมการ (๒)
๖. พ.อ.วรสิน                     เกตานนท์                                        
       รองประธานกรรมการ (๓)
๗. พ.อ.โสภณ                    สงวนวงษ์                                            
       กรรมการและเลขานุการ
๘. พ.อ.เฉลิมเกียรติ           ตันตระกูล                                            
       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (๑)
๙. พ.ท.หญิง ปาริชาติ             เนียมคำ                                                 
       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (๒)
๑๐. พ.อ.ธีรฉัตร                  ศิลารัตน์         
       กรรมการและเหรัญญิก
๑๑. พ.ท.หญิง วีรพร         ปิ่นพานิชการ      
       กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก (๑)
๑๒. พ.ท.หญิง ทิพวรรณ        แย้มศรีบัว        
       กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก (๒)
๑๓. พ.ต.หญิง ผ่องแผ้ว            พุ่มศรีนิล                                             
       กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก (๓)
๑๔. พ.อ.หญิง ประไพพิมพ์       ธีรคุปต์
       เหรัญญิกมูลนิธิ รพ.รร.๖                                  
๑๕. พ.อ.สุรเดช                       จารุจินดา
       หัวหน้าศูนย์บริหารทรัพยากรบุคคล                                
๑๖. พ.อ.ธรรม์พงษ์                   รังสิภัทร์
       ผอ.กรส.รพ.รร.๖                                                                 
๑๗. พ.อ.หญิง จารุณี              กลัดเข็มทอง
       ผอ.กพย.รพ.รร.๖                              
๑๘. พ.อ.นพดล                       ชื่นศิริเกษม
       รอง ผอ.กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด 
๑๙. พ.อ.กศม                       ภังคานนท์
       รองหัวหน้าศูนย์สารสนเทศ รพ.รร.๖                           
๒๐. พ.อ.หญิง ประนต           จิรัฐติกาล
       รอง ผอ.กพย.รพ.รร.๖                                      
๒๑. พ.อ.ชาญณรงค์              นาคสวัสดิ์
       อายุรแพทย์โรคหัวใจ                         
๒๒. พ.อ.นครินทร์                  ศันสนยุทธ
       อายุรแพทย์โรคหัวใจ                                         
๒๓. พ.อ.ชัชชัย                    เต็มยอด
       ศัลยแพทย์ทรวงอก                                            
๒๔. พ.อ.เกรียงชัย               ประสงค์สุกาญจน์
       ศัลยแพทย์ทรวงอก                                            
๒๕. พ.อ.ชาคริต                  คงไทย
       ศัลยแพทย์ทรวงอก                                            
๒๖. พ.อ.หญิง อังคณา          เก่งสกุล
       กุมารแพทย์โรคหัวใจ                        
๒๗. พ.อ.ภัทราวุธ                 อินทรกำแหง
       แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู                      
๒๘. พ.อ.หญิง ศิริลักษณ์        ชำนาญเวช
       วิสัญญีแพทย์                                                                       
๒๙. พ.อ.โสภณ                       สงวนวงษ์
       ประธานคณะกรรมการ CPR                                          
๓๐. พ.อ.ปรีชา                       เอื้อโรจนอังกูร
       หัวหน้าแผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด       
๓๑. พ.ท.หญิง รุ่งอรุณ                เจริญวัย
       หัวหน้าพยาบาลแผนกพยาบาลศัลยกรรม    
๓๒. พ.อ.หญิง ธีรดา                  สุขุมวาท
       หัวหน้าพยาบาลแผนกพยาบาลกุมารเวชกรรม           
๓๓. พ.ท.หญิงสมหมาย            จันทรอัมพร
       หัวหน้าพยาบาลแผนกพยาบาลอายุกรรม                     
๓๔. พ.ท.หญิง ทวีพร            เล็กขาว
       หัวหน้าพยาบาลอาคารสมเด็จย่า ๙๐                              
๓๕. พ.ท.หญิง วาสนี            อุจจะรัตน
        หัวหน้าพยาบาลห้องตรวจโรคหัวใจ                              
๓๖. พ.ท.หญิง สุพัตรา            ชิยางคบุตร
        หัวหน้าพยาบาลห้อง Non Invasive                               
๓๗. พ.ท.หญิง ธิดารัตน์            หมีปาน
        หัวหน้าพยาบาล แผนกพยาบาลวิสัญญี                        
๓๘. พ.ท.หญิง สถาพร            มั่นมา
        หัวหน้าพยาบาล แผนกพยาบาลห้องผ่าตัด                   
๓๙. พ.ต.หญิง ทิพย์สุคนธ์        ศิริสาร
        หัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วยอาคารสมเด็จย่า ๙๐ ชั้น ๗ 
๔๐. พ.ต.หญิง อุบล            อรรถาวีร์
        หัวหน้าพยาบาล หออภิบาลผู้ป่วยอาการหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด (CCU) 
๔๑. พ.ต.หญิง วิไลวรรณ            เพิ่มศิลป์
        หัวหน้าพยาบาล หออภิบาลกึ่งวิกฤตอาการหนักโรคหัวใจและหลอดเลือด (Semi CCU) 
๔๒. พ.ต.หญิง วรรธกร            รักอิสระ
        หัวหน้าพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมทรวงอกฯ
๔๓. พ.ท.หญิง รุ้งขจี            อุทัยมงคล
        หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิ รพ.รร.๖ 
๔๔. พ.ต.หญิง นันทกา            ชะนะกุล
        หัวหน้าพยาบาลห้องสวนหัวใจ 
๔๕. ร.อ.หญิง รุ่งเรือง            ใจกล้า
        พยาบาลศูนย์ Hot-line